அம்மா » கோலம் » பட்டுப்பூச்சி கோலம்

பட்டுப்பூச்சி கோலம்

11-07-15 10:33 0 கருத்து உங்கள் கருத்து

பத்தொன்பது புள்ளிகள் வைத்தபின் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஒவ்வொன்றாக குறைத்துக்கொண்டு வந்து ஒரு புள்ளியில் நிறுத்த வேண்டும். நடுவில் சங்கிலிகளை போட்ட பின்னர் மற்றவற்றை போட வேண்டும். நிறப்பொடியிலும் அழகாயிருக்கும்.

 

உங்களது 0 கருத்துக்கள் பின்னூட்டமிட

  1. பின்னூட்டங்களில்லை

பின்னூட்டம் (தயவுசெய்து பதிவுக்கு பொருத்தமான ஒரு பின்னூட்டத்தை இடுங்கள்.)

தொடர்புகளுக்கு